Úschovy

V souvislosti s převodem nemovitostí advokátní kancelář nabízí využití advokátní úschovy kupní ceny. Kupní cena je pak dle dohody smluvních stran uložena u advokáta například až do doby provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Tento postup zajišťuje oběma stranám kupní smlouvy řádné splnění závazků ze smlouvy.
Advokátní úschovu lze samozřejmě využít i v souvislosti s uzavřením jakékoliv jiné smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění.
Advokát přebírá svěřené prostředky do úschovy na základě zvláštní smlouvy o advokátní úschově, v které jsou uvedeny podmínky, za kterých je advokát povinen svěřené prostředky vydat účastníkovi smlouvy.
Svěřené prostředky je advokát povinen uložit odděleně od svého majetku. K tomuto účelu má advokát u peněžního ústavu zřízeny zvláštní účty úschov. K tíži těchto účtů není peněžní ústav oprávněn zúčtovat své pohledávky za advokátem, prostředky na účtech nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků advokáta.